Kursplan för Elementär talteori

Elementary Number Theory

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA206
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Algebra I
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • lösa linjära diofantiska ekvationer;
 • lösa polynominella kongruensekvationer;
 • redogöra för Möbius inversionsformel;
 • redogöra för parametriseringen av primitiva pythagoreiska tripplar;
 • avgöra om ett givet tal är en kvadratisk rest mod p;
 • utföra beräkningar med kedjebråk och hitta lösningar till Pells ekvation;

Innehåll

Delbarhet: Ideal i heltalsringen, Linjära diofantiska ekvationer, enhetsgrupper i kvoter av heltalsringen, , Hensels lemma. Cykliska enhetsgrupper och primitiva rötter, ordning. Kvadratiska rester och kvadratisk reciprocitet. Aritmetiska funktioner och Möbius inversionsformel. Summor av kvadrater, pythagoreiska tripplar. Kedjebråk, rationell approximation. Pells ekvation.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Muntligt prov kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020

 • Niven, Ivan Morton; Zuckerman, Herbert S.; Montgomery, Hugh L. An introduction to the theory of numbers

  5. ed.: New York: Wiley, cop. 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk