Kursplan för Perspektiv på matematik

Perspectives on Mathematics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA337
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: 120 hp inklusive 90 hp matematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • kommunicera matematik både muntligt och skriftligt med personer av varierande grad av matematisk kunskap,
 • ge och bearbeta konstruktiv återkoppling på matematisk text och muntlig presentation,
 • förklara den matematiska forskningens roll i samhället,
 • analysera filosofiska och historiska förhållningssätt till matematik och matematikundervisning,
 • reflektera över etiska aspekter av forskning inom matematik och tillämpningar av matematik i andra ämnen.

Innehåll

Metoder för matematisk kommunikation och framställning. Metoder för att ge konstruktiv återkoppling på skriftliga och muntliga presentationer. Matematikens roll i olika aspekter av det moderna samhället. Etiska aspekter av matematik.

Projektarbete som kan involvera ämnen som t.ex.

 • filosofiska aspekter av matematik, matematikens epistemologi och matematikundervisning,
 • likheter och skillnader mellan naturvetenskap, tillämpad matematik och ren matematik,
 • öppen källkod och kunskapskostnad,
 • etiska aspekter av dataanalys, matematisk modellering, kryptografi eller finansiell matematik,
 • felaktigheter i matematisk forskning, automatisk och interaktiv satsbevisning,
 • mångfald bland matematiker.

Undervisning

I första hand projektarbete, men även föreläsningar och diskussionsseminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier (1 hp). Projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Halmos, Paul R. How to talk mathematics

  Ingår i:

  Halmos, Paul R. Sarason, Donald; Gillman, Leonard Selecta : II Expository writings

  New York: Springer, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Halmos, Paul R. How to write mathematics

  Ingår i:

  Halmos, Paul R. Sarason, Donald; Gillman, Leonard Selecta : II Expository writings

  New York: Springer, [2014]

  Se bibliotekets söktjänst

 • O'Neil, Cathy Weapons of math destruction : how big data increases inequality and threatens democracy

  London: Penguin Books, 2017.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vivaldi, Franco. Mathematical writing

  London: Springer, c2014.

  Se bibliotekets söktjänst