Kursplan för Introduktion till molekylär bioteknik

Introduction to Molecular Biotechnology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen ska ge en god grund för vidare studier inom molekylär bioteknik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara grundläggande aspekter av cell- och molekylärbiologi
 • utföra grundläggande datoranalyser inom molekylär bioteknik
 • beskriva den molekylära bioteknikens roll för hållbar utveckling
 • diskutera grundläggande etiska aspekter av molekylär bioteknik
 • ge exempel på olika yrkesroller inom molekylär bioteknik
 • skriva en populärvetenskaplig text inom molekylär bioteknik
 • planera och analysera sina egna studier.

Innehåll

Begreppet cell, makromolekylerna DNA, RNA och proteiner, processerna translation, transkription och replikation samt grundläggande evolutionsteori. Informationssökning och populärvetenskapligt skrivande. Betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna. Återkoppling. Lärande på universitetsnivå: motivation, studiestrategier, problemlösning, gruppdynamik, kommunikation, stress samt antecknings- och lästekniker. Lika villkor/likabehandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder. Grundläggande introduktion till etisk teori och yrkesetik. Etiska frågeställningar relevanta för molekylär bioteknik. Bioteknikens betydelse för hållbar utveckling. Genus och teknik. Bioteknik och bioinformatik i yrkeslivet. Studiebesök.

Introduktion till Linux och Matlab. Skrivuppgift med etisk reflektion.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, datorövningar och studiebesök.

Examination

Skriftligt prov (2 hp). Deltagande i obligatoriska undervisningsmoment (2 hp). Skrivuppgift med etisk reflektion (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Biology : a global approach Campbell, Neil A.; Urry, Lisa A.; Wasserman, Steven A.; Minorsky, Peter V.; Cain, Michael L.; Orr, Rebecca B.

  12th edition, global edition: Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst