Kursplan för Projekt i laborativ syntetisk biologi I

Project in Laboratory Synthetic Biology I

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB205
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-11-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2020
 • Behörighet: Alternativ 1: 40 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.
  Alternativ 2: 30 hp biologi inklusive Molekylärbiologi och genetik 10 hp och Mikrobiologi med infektionsbiologi 5 hp alternativt Mikroorganismers liv och interaktioner 5 hp, samt 30 hp kemi.
  Alternativ 3: 35 hp kemi inklusive 5 hp biokemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • bidra till att planera och genomföra ett laborativt projekt i syntetisk biologi
 • applicera grundläggande ämneskunskaper inom biologi, kemi och bioteknik och/eller bioinformatik på syntetisk biologi
 • delta i en mindre projektgrupp med uppgift att utföra ett delprojekt i syntetisk biologi
 • söka, sammanställa och presentera grundläggande information och kunskap som krävs för projektets genomförande
 • individuellt dokumentera och rapportera resultat från experimentellt arbete i delprojektet
 • bidra till att skapa en informativ Wiki-sida för projektet
 • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt för att planera, implementera, tolka och presentera projektets aktiviteter
 • diskutera vetenskaplig och teknisk litteratur i ämnesområdet
 • beskriva modeller för hur kreativitet påverkar innovation och entreprenörskap
 • delta i riskbedömning av delprojektet inklusive etiska överväganden.

Innehåll

Val och planering av ett projekt i syntetisk biologi. Litteraturstudier av relevant aktuell vetenskaplig och teknisk litteratur i ämnet. Utformning av en tekniskt och tidsmässigt genomförbar projektplan. Planering och genomförande av föreläsning kring ett för projektet relevant ämne. Molekylärbiologiskt arbete (t.ex. PCR, rening av DNA/RNA och mutagenes), inklusive klonering med s.k. Bio-bricks. Biokemisk rening och karaktärisering av biomolekyler. Fenotypisk karaktärisering av genetiskt modifierade organismer. Biosäkerhet och bioetik.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier/workshops och handledning. Deltagande i seminarier/workshops samt i experimentellt arbete är obligatoriskt.

Examination

Planering och förberedelse 3 hp; Experimentellt arbete 10 hp; Presentation och Wiki 2 hp
Delkursen Planering och förberedelse fordrar aktivt deltagande. Delkursen Experimentellt arbete kräver genomfört och dokumenterat experimentellt arbete utfört enligt kursens instruktioner. Delkursen Presentation och Wiki examineras genom skriftliga och muntliga presentationer.

Övriga föreskrifter

Högst två av kurserna Projekt i laborativ syntetisk biologi I, Projekt i laborativ syntetisk biologi II och Syntetisk biologi kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar