Kursplan för Mikrobiologi

Microbiology

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB311
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Grundläggande kemi, Cellbiologi och en av kurserna Bioorganisk kemi eller Grundläggande organisk kemi
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Genom kursen i mikrobiologi skall studenten uppnå kunskap om mikroorganismer och deras metabolism och fysiologi, samt träning i problemlösning, kritisk och etisk analys av vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för morfologi, metabolism, fysiologi och evolution hos mikroorganismer och förklara en del livsprocesser på molekylär nivå och relatera detta till anpassningsprocesser hos mikroorganismer
 • redogöra för olika metoder att odla mikroorganismer samt hur dessa kan tillämpas i industriella sammanhang
 • förklara samspel mellan mikroorganismer via olika signaleringsprocesser samt hur dessa fungerar på molekylär nivå och styr komplexa processer som t.ex. differentiering och biofilmbildning
 • arbeta med mikroorganismer på laboratoriet och karakterisera såväl fysiologiska som molekylära egenskaper
 • analysera mikrobiologiska försöksdata, dra slutsatser från dessa och konstruera testbara hypoteser utifrån de analyserade data
 • kritiskt och etiskt analysera vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet

Innehåll

Kursens innehåller grundläggande mikrobiologi med ett biotekniskt-industriellt perspektiv. Cellernas struktur och funktion samt molekylära mekanismer bakom cellfunktion är centrala teman. Den teoretiska undervisningen och egna litteraturstudier kompletteras av praktiska övningar (laborationer, seminarier). Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer .

Mikrobiell diversitet och evolution, molekylär fylogeni och genetiskt utbyte.
Grupper av bakterier, arkéer och encelliga eukaryoter.

Metabolism och fysiologi: Aerob och anaerob energiutvinning, upptags- och utsöndringsmekanismer.
Tillväxt ur ett cellulärt perspektiv, cellodling och odlingsmetoder. Samspel mellan organismer: signalering, angrepp och försvar; biofilm, differentiering. Virulensfaktorer, sekundär metabolism, antibiotikaproduktion och resistens.

Laborationer: Mikrobiell arbetsteknik, identifiering av bakterier med fysiologiska och bioinformatiska metoder.

Seminarier: Kritisk och etisk analys av forskningsartiklar och vetenskapliga data.

Såväl teoretiskt som praktiskt innehåll förbereder för fördjupade studier i ämnet liksom för yrkesverksamhet t.ex. i bioteknisk produktion, livsmedelshantering och bekämpning av infektionssjukdomar.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer . Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Examinationen omfattar delmomenten Övningar (laborationer och seminarier), 2 hp, Tentamen 3 hp. För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande i övningar inklusive labbrapporter och presentationer enligt anvisningar samt godkänt resultat på tentamina. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Linder, Claes; Carlson, Karin Introduktion till mikrobiologi- med inriktning mot naturvetare och farmaceuter

  Studentlitteratur, Lund,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendier och stencilerat material.