Kursplan för Självständigt arbete i molekylär bioteknik

Independent Project in Molecular Biotechnology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB332
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-08-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp godkända inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa både fördjupade och breddade kunskaper inom etik, molekylär bioteknik och/eller bioinformatik inom ramen för ett innovationsprojekt
 • ha kännedom om relevanta områden för framtida yrkesliv inklusive projektmetodik, ledarskap och hållbar utveckling
 • söka, sammanställa, använda och på ett kritiskt sätt tolka information från olika relevanta teknikområden
 • som medlem i en projektgrupp planera och genomföra ett innovationsprojekt inom givna tidsramar
 • presentera projektet skriftligt och muntligt, anpassat till olika målgrupper
 • ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer

Innehåll

Det självständiga arbetet görs som projekt och avser att träna hur projekt planeras och genomförs inom relevant industri samt att integrera, fördjupa och utveckla studentens färdigheter inom ett avgränsat område av det som behandlas inom kurser på programmet. Särskild vikt läggs vid träning i att kommunicera skriftligen och muntligen inom projektgruppen och till olika externa intressenter, samt att ge återkoppling inom projektgruppen och till andra grupper. Kursen innehåller projektmetodik, inklusive gruppdynamik och genusaspekter på grupparbete, samt hållbar utveckling och etik.

Undervisning

Undervisningen genomförs i form av ett projektarbete inom en projektgrupp kompletterat med föreläsningar, seminarier och grupphandledning. Deltagande i seminarier och övningar är obligatorisk.

Examination

Examination sker i form av deltagande i obligatoriska föreläsningar och aktivt deltagande i seminarier, genomförande av skriftliga uppgifter kopplade till de olika teoretiska momenten och genomförande av ett projekt enligt instruktioner. Vid examinationen av projektet fästs särskild vikt vid projektplan, projektrapport, projektdokumentation, muntlig presentation och opposition. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Originalartiklar och annat vid kurstillfället utvalt material

Originalartiklar och annat vid kurstillfället utvalt material