Kursplan för Evolution - orsaker och konsekvenser

Evolution: Causes and Consequences

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB402
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1N, Molekylär bioteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Molekylär bioteknik - startkurs eller Bioinformatik - startkurs.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur evolutionära processer på genomnivå, så som substitutioner, duplikationer, deletioner, genöverföringar och sexuell rekombination, skapar variation inom populationer
 • beskriva hur evolutionära mekanismer så som genetisk drift och selektion påverkar variationen för olika populationer
 • diskutera organismers genetik och funktion i förhållande till fysikaliska faktorer, miljövariabler och populationsfaktorer
 • tolka fylogenier
 • använda biologisk kunskap vid utvärdering av bioinformatiska metoder
 • diskutera samhälleliga, etiska och vetenskapliga aspekter av genmodifierade organismer

Innehåll

Populationsgenetik och evolutionsteori; selektion, adaptation, genetisk drift, genflöde, makroevolution. Fylogeni som ett redskap för att illustrera och analysera evolution. Demonstrationer i fält. Bioinformatiska metoder för analys av evolutionära processer. Seminarium om genmodifierade organismer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och demonstrationer, seminarier och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp), datorövningar och seminarium (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bromham, Lindell An introduction to molecular evolution and phylogenetics

  Second edition.: Oxford: Oxford University Press, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst