Kursplan för Makromolekylära maskiner

Macromolecular Machines

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB429
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Molekylär bioteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2022
 • Behörighet: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Cellbiologi och Bioinformatisk strukturbiologi.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen skall ge studenterna en introduktion till cellens centrala processer för genuttryck och ge detaljerade beskrivningar av struktur och funktion hos de makromolekylära komplex (maskiner) som utför genomreplikering, operontranskription, översättning av budbärar RNA, RNA processning samt transport av RNA och proteiner.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva cellens viktigaste molekylära maskiner för genuttryck och genreglering
 • redogöra för molekylära växelverkningar och reaktionsmekanismer för dessa makromolekylära maskiner
 • redogöra för tillämpningar inom medicin och farmaci baserade på makromolekylära maskiner.

Innehåll

Makromolekylära maskiner för genuttryck och genreglering. Molekylära interaktioner inklusive reaktionsmekanismer vid replikation av nukleinsyror, transkription/post-transkriptionell processning av RNA, proteinsyntes, post-translationella processer och protein/RNA transport. Molekylärbiologiska metoder för studium av molekylära interaktioner och reaktionsmekanismer. Användning av makromolekylära maskiner, naturliga och syntetiska, inom läkemedels- och vaccinforskning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och litteraturprojekt.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). I kursen ingående seminarier och litteraturprojekt ger vardera 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.