Kursplan för Makromolekylära maskiner

Macromolecular Machines

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB429
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Molekylär bioteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Cellbiologi och Bioinformatisk strukturbiologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen skall ge studenterna en introduktion till cellens centrala processer för genuttryck och ge detaljerade beskrivningar av struktur och funktion hos de makromolekylära komplex (maskiner) som utför genomreplikering, operontranskription, översättning av budbärar RNA, RNA processning samt transport av RNA och proteiner.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva cellens viktigaste molekylära maskiner för genuttryck och genreglering
 • redogöra för molekylära växelverkningar och reaktionsmekanismer för dessa makromolekylära maskiner
 • redogöra för tillämpningar inom medicin och farmaci baserade på makromolekylära maskiner.

Innehåll

Makromolekylära maskiner för genuttryck och genreglering. Molekylära interaktioner inklusive reaktionsmekanismer vid replikation av nukleinsyror, transkription/post-transkriptionell processning av RNA, proteinsyntes, post-translationella processer och protein/RNA transport. Molekylärbiologiska metoder för studium av molekylära interaktioner och reaktionsmekanismer. Användning av makromolekylära maskiner, naturliga och syntetiska, inom läkemedels- och vaccinforskning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och litteraturprojekt.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (3 hp). I kursen ingående seminarier och litteraturprojekt ger vardera 1 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.