Kursplan för Mikrobiella reglermekanismer

Microbial Regulatory Mechanisms

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB431
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Molekylär bioteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive Mikrobiologi samt 5 hp på avancerad nivå. Genomgången Makromolekylära maskiner.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen fokuserar på de regulatoriska mekanismer som mikrober - främst bakterier - använder
sig av för att möta förändringar i fysiologi eller miljö.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva de speciella livsbetingelser som gäller för bakterier
 • redovisa generellt och i mekanistisk detalj hur mikrobers anpassningar till förändrad
  intern och extern miljö åstadkoms genom adaptiva responser
 • förklara i detalj hur regleringsmekanismer fungerar på transkriptions- och
  post-transkriptionell nivå
 • redovisa för kopplingen mellan omvärldssignalering, molekylära genregleringsvägar
  och fysiologiska responser på cell- eller populationsnivå
 • beskriva de extrakromosomala elementens betydelse för genspridning och förvärvande
  av nya egenskaper
 • redovisa för plasmiders speciella egenskaper med avseende på stabil nedärvning och
  replikationskontroll
 • redovisa den växande betydelsen av RNA-medierad kontroll av genuttryck och
  dess verkningsmekanismer
 • sammanfatta, diskutera, värdera och kritiskt analysera deras innehåll och slutsatser i primärartiklar
 • kritiskt analysera, tolka och värdera, samt sammanställa erhållna experimentella
  resultat

Innehåll

Bakteriella genregleringsmekanismer som ligger till grund för adaptiva responser. Översikt och fördjupning i den speciella värld som bakterier lever i. Fokus på svältsituationer, bakteriell stress, differentieringsprocesser samt virulens. Krav som den interna och externa miljön ställer på ändrad fenotyp. Sambandet mellan de signaler som mottas av bakterier samt den genreglering som krävs för att möta fysiologiska krav och iscensätta responser. Genregleringsnivåer: transkriptionell reglering (DNA-nivå) med hjälp av aktivator- och repressorproteiner, post-transkriptionell reglering på mRNAnivå, i synnerhet genom regulatoriska RNA och RNA-element in cis (riborelä). Differentiering av bakterier - sporbildning. Bakteriell kommunikation - kvorumreglering. Genöverföring mellan bakterier, den horisontella genpoolen, plasmider och andra extrakromosomala element. RNA-baserad förvärvad immunitet mot invaderande DNA i bakterier och arkéer (CRISPR/cas). Laborationer anknyter till aktuell forskning i fältet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och studiebesök. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Skriftligt prov 3 hp, seminarier 1 hp, laborationer 1 hp. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Utdelat material såsom primärartiklar och reviewartiklar

Primary publications and reviews.