Kursplan för Syntetisk biologi

Synthetic Biology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB433
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär bioteknik A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-10-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  Alternativ 1) 120 hp inklusive Mikrobiologi och Genomik och bioinformatik samt 5 hp på avancerad nivå. Alternativ 2) 15 hp inom Masterprogrammet i tillämpad bioteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Genom kursen ska studenten uppnå fördjupad kunskap inom ämnesområdet syntetisk biologi.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur naturligt förekommande organismer reglerar uttrycket av sina arvsanlag
 • redogöra för hur regleringen av arvsanlag och egenskaper hos genprodukter kan förändras med i kursen behandlade metoder inom syntetisk biologi
 • redogöra för hur syntetisk biologi förändrar egenskaperna hos cellen eller organismen
 • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av avancerade projekt, vars syfte är att skapa ett replikerande system med nya reglerbara egenskaper, samt att kritiskt analysera resultaten och generera testbara hypoteser från dessa experiment
 • kritiskt analysera, presentera och försvara vetenskaplig litteratur inom syntetisk biologi, vilket inkluderar praktiska tillämpningar som exempelvis biobränsle och metabolisk ingenjörskonst
 • göra etiska överväganden inom syntetisk biologi

Innehåll

Arvsanlagens struktur, uttryck och reglering i prokaryota och eukaryota system, inklusive deras virus. Avancerad bioteknisk metodik omfattande kloning, mutagenes, PCR-teknologi, syntes av nukleinsyror, sekvensbestämning av DNA, syntetisk genomik, CRISPR-Cas9, riktad evolution, alternativ splicing och beräkningsmodellering. Experimentell karaktärisering av biomolekylers strukturella och funktionella egenskaper. Bioinformatisk analys och karaktärisering av arvsanlag och biomolekyler. Grundläggande teoretisk och datorbaserad modellering av replikerande system. Laborationer som belyser BioBrick kloning och kromoproteiner som en arbetsmetodik inom syntetisk biologi. Etiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och ett litteratursymposium. Deltagande i seminarier, symposium, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Laborationer 5 hp; Seminarier och symposium 1 hp; Teori 4 hp

Delkursen Laborationer fordrar genomförda laborationer redovisade enligt riktlinjerna. Aktivt deltagande, inklusive egen presentation av ett ämnesområde, fordras för delkursen Seminarier och symposium. Teorin examineras genom skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Högst två av kurserna Projekt i laborativ syntetisk biologi I, Projekt i laborativ syntetisk biologi II och Syntetisk biologi kan ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar