Kursplan för Mikrobiella reglermekanismer

Microbial Regulatory Mechanisms

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB436
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Molekylär bioteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Mikrobiologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen fokuserar på de regulatoriska mekanismer som mikrober - främst bakterier - använder sig av för att möta förändringar i fysiologi eller miljö.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de speciella livsbetingelser som gäller för bakterier
 • redovisa generellt och i mekanistisk detalj hur mikrobers anpassningar till förändrad intern och extern miljö åstadkoms genom adaptiva responser
 • förklara i detalj hur regleringsmekanismer fungerar på transkriptions- och post-transkriptionell nivå
 • redovisa för kopplingen mellan omvärldssignalering, molekylära genregleringsvägar och fysiologiska responser på cell- eller populationsnivå
 • beskriva de extrakromosomala elementens betydelse för genspridning och förvärvande av nya egenskaper
 • redovisa för plasmiders speciella egenskaper med avseende på stabil nedärvning och replikationskontroll
 • redovisa den växande betydelsen av RNA-medierad kontroll av genuttryck och dess verkningsmekanismer
 • sammanfatta, diskutera, värdera och kritiskt analysera innehåll och slutsatser i primärartiklar

Innehåll

Bakteriella genregleringsmekanismer som ligger till grund för adaptiva responser. Översikt och fördjupning i den speciella värld som bakterier lever i. Fokus på svältsituationer, bakteriell stress, differentieringsprocesser samt virulens. Krav som den interna och externa miljön ställer på ändrad fenotyp. Sambandet mellan de signaler som mottas av bakterier samt den genreglering som krävs för att möta fysiologiska krav och iscensätta responser. Genregleringsnivåer: transkriptionell reglering (DNA-nivå) med hjälp av aktivator- och repressorproteiner, post-transkriptionell reglering på mRNA-nivå, i synnerhet genom regulatoriska RNA och RNA-element in cis (riborelä). Differentiering av bakterier - sporbildning. Bakteriell kommunikation - kvorumreglering. Genöverföring mellan bakterier, den horisontella genpoolen, plasmider och andra extrakromosomala element. RNA-baserad förvärvad immunitet mot invaderande DNA i bakterier och arkéer (CRISPR/cas).

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen 3 hp, seminarier 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.