Kursplan för Introduktion till bioinformatik

Introduction to Bioinformatics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB438
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-01-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive: Alt. 1) 15 hp matematik eller statistik samt 45 hp biologi varav 30 hp i molekylärbiologi, cellbiologi, evolution eller genetik; Alt. 2) 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap varav minst 5 hp databaskunskap.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och använda metoder inom sekvensbioinformatik, såsom sekvensinpassning, fylogenetisk analys och mönsterigenkänning,
 • redogöra för och använda metoder inom strukturbioinformatik, såsom klassificering av proteinstrukturer, strukturprediktion, simuleringar och struktur-baserad läkemedelsdesign,
 • kritiskt analysera och sammanställa resultat från bioinformatiska analyser,
 • lösa givna biologiska problem genom att använda lämpliga bioinformatiska metoder och databaser,
 • använda Linux på en grundläggande nivå inklusive att läsa och skriva shellskript.

I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor och lika villkor/lika behandling,
 • visa insikt om bioinformatikens möjligheter, begränsningar och roll i samhället,
 • göra en individuell studieplan.

Innehåll

Grundläggande sekvens- och strukturbioinformatik samt introduktion till bioinformatiska algoritmer. Parvis och multipel sekvensinpassning. Metoder för fylogenetisk analys och mönsterigenkänning. Bioinformatiska databaser och servrar. Klassificering och jämförelse av proteinstrukturer. Förutsägelse av sekundär och tertiär struktur från sekvens- och homologimodellering av proteiners tredimensionella struktur. Molekyldynamiksimuleringar och molekylär dockning med tillämpningar inom läkemedelsdesign. Tillämpningar av bioinformatisk forskning. Datorlaborationer i bioinformatisk forskningsmiljö. Introduktion till Linux och shellskript. Etiska aspekter inom utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Bioinformatikens roll i samhället. Lika villkor/lika behandling avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och datorlaborationer.

Examination

Introduktion till masterstudier: aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport samt genomförd studieplanering (2 hp).

Sekvensbioinformatik: skriftligt prov (2,5 hp) och laborationsrapporter (1 hp).

Strukturbioinformatik: skriftligt prov (2,5 hp) och laborationsrapporter (1 hp).

Introduktion till Linux: laborationsrapporter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.