Kursplan för Introduktion till molekylärbiologi, genetik och evolution

Introduction to Molecular Biology, Genetics and Evolution

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB439
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-08
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen inklusive 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för biomolekylers och makromolekylers struktur och funktion.
 • beskriva genomstruktur och organisation, överföring av genetisk information, källor till genetisk variation och dess konsekvenser för fitness.
 • beskriva cellens struktur och reglering i prokaryota och eukaryota celler
 • beskriva cellcykeln, ämnesomsättning och energiproduktion i celler
 • redogöra för ett antal moderna molekylärbiologiska metoder för molekylära och genetiska problemställningar
 • beskriva de evolutionära processer och mekanismer som ger upphov till variation i genom
 • redogöra för biodiversitet, och hur denna är organiserad.
 • tolka fylogenetiska träd.
 • läsa och kritiskt utvärdera vetenskapliga artiklar och diskutera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av genteknologi.

Innehåll

Livets grundläggande kemi: kemiska bindningar och biomolekyler. Överföring av genetisk information på molekylär nivå från gener till protein: DNA-replikation, DNA-reparation, rekombination, transposition, transkription, translation, och genreglering. Genom och dess struktur: kromosomer, plasmider, plastider och mitokondrier. Arv/överföring av genetisk information: meios, fortplantning, klassisk genetik och extrakromosomal nedärvning, samt genetisk överföring i bakterier och virus. Genomets evolution: källor till variation - mutationer och rekombination, samt effekter av naturligt urval och slump på hur genomet evolverar över tid. Cellstruktur, mångfald och kommunikation. Energiproduktion och kemiska processer i celler: cellandning, fotosyntes och ämnesomsättning. Olika livsformer från ett biologiskt och evolutionär perspektiv. Genträd och artträd, homologi. Variation mellan genom, dess konsekvenser och orsaker. Genteknologi: introduktion till moderna metoder, t.ex. restriktionskartläggning, kloning, reglering av genuttryck för att överproducera specifika proteiner, DNA-sekvensering, PCR, samhälleliga aspekter och etiska överväganden. Utvärdera styrkor och begränsningar i data: kritiskt analysera experimentella data och vetenskaplig litteratur.

Undervisning

Föreläsningar, datorlaborationer, seminarier och demonstrationer.

Examination

Molekylärbiologi och genetik: Två skriftliga prov (4 hp vardera) samt praktiska moment (aktivt deltagande vid seminarier och redovisning av seminarieuppgifter) (2 hp). Evolution: Skriftligt prov (3hp), aktivt deltagande vid seminarier (1hp), samt datorlaborationsrapporter (1hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A. Biology : a global approach

  11. ed., Global ed.: Harlow: Pearson Education Ltd., [2017]

  Se bibliotekets söktjänst