Kursplan för Röntgenkristallografi

Protein Crystallography

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB443
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Molekylär bioteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Molekylär och statistisk mekanik, Genomik - experimentella metoder, Bioteknisk metodik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Denna kurs är en introduktion till makromolekylär röntgenkristallografi i allmänhet och med särskild inriktning mot kristallografi av proteiner.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • praktiskt genomföra enkla kristallisationsexperiment
 • redogöra för grunderna i kristallers symmetri och grundläggande begrepp inom röntgenkristallografisk teori
 • redogöra för grundläggande metoder som används inom makromolekylär kristallografi
 • bygga modeller av makromolekyler med hjälp av elektrontäthetskartor
 • analysera sådana modellers möjliga fel med hjälp av olika valideringsmetoder

Innehåll

Kursen ger en praktisk orientering i röntgenkristallografiska metoder och en introduktion till teorin för kristallografi. Denna omfattar Fouriertransformationer, kristallografi, bestämning av rymdkoordinater, datainsamling och experimentell bestämning av faser (inkluderande metoderna isomorf ersättning, molekylär ersättning och MAD- fasning). Tolkning av elektrontäthetskartor som tredimensionella strukturer diskuteras liksom metoder att förfina makromolekylära strukturer.

Laborationer: Högupplösande datorgrafik för arbete med makromolekyler och kristallografi. Preparation av proteinkristaller. Uppsamling av diffraktionsdata med tvådimensionella ytdetektorer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer och datorövningar. Deltagande i laborationer

och datorövningar är obligatorisk.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) vid slutet av kursen. I kursen ingående övningar och laborationer är tillsammans poängsatta med (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.