Kursplan för Biofotonik

Biophotonics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB444
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biofysik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Alternativ 1: 120 hp. Genomgångna Programmeringsteknik I, Introduktion till statistik för livsvetenskaper och Introduktion till modern fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
  Alternativ 2: 120 hp. Programmering 5 hp och genomgångna Introduktion till biokemi och Introduktion till molekylärbiologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
  Alternativ 3: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Cellbiologi, Programmeringsteknik I och Tillämpad fysik för molekylär bioteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande fysiska egenskaper hos ljus, och de viktigaste interaktionerna mellan ljus och materia samt deras användning inom biofysik
 • analysera paradigmatiska ljusdrivna biologiska fenomen
 • simulera och använda optisk mikroskopi och ljusbaserade bildtekniker
 • använda beräkningsverktyg för att tolka bilddata
 • relatera den senaste utvecklingen inom optisk mikroskopi till deras konsekvenser inom biofysik
 • bedöma möjligheter och begränsningar för instrumentering och mätteknik
 • muntligt och skriftligt diskutera och redogöra för biofotonik-begrepp i tvärvetenskapliga grupper
 • analysera hållbarhetsaspekter av biofotoniken och dess bidrag till ett hållbart samhälle

Innehåll

Utvecklingen av ljusbaserade metoder, från första mikroskopen till lasern och dagens tillgång till högpresterande bildsensorer. Utforskning av hur ljus kan användas på olika sätt för att undersöka biologiska system i mikro-, meso- och nanoskala. Interaktion mellan ljus och materia: absorption, reflektion och transmission av ljus. Ljusaktiverande proteiner: fotosyntes och fotoreceptorer. Spektrofotometri: tillämpningar inom biokemi. Spridningsbaserade metoder. Optisk pincett och strålningstryck. Grund för fluorescens och fluorescensresonansenergiöverföring (FRET). Ljusmikroskopi och dess varianter: ljusfältmikroskopi, mörkfältsmikroskopi, faskontrastmikroskopi, differentiell interferenskontrastmikroskopi, konfokalmikroskopi. Superupplösningsmikroskopi: stimulerad emissionutsläckning (STED), stokastisk optisk rekonstruktionsmikroscopi (STORM) och fotoaktiverad lokaliseringsmikroscopi (PALM). Simuleringar och datoranalys av mikroskopidata med Python. Biofotonik för hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, laborationsövningar, datorövningar och seminarier.

Examination

Skriftligt prov (6 hp). Skriftliga rapporter och muntliga prov för seminarier, övningar och laborationer (4 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.