Kursplan för Molekylär evolution

Molecular Evolution

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB461
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Bioinformatik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Alt. 1) 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Alt. 2) 5 hp inom Masterprogrammet i bioinformatik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva evolutionära processer som ger upphov till variation i sekvenser och genom och hur dessa påverkar genomets arkitektur, innehåll och bassammansättning
 • förklara och motivera olika modeller för sekvens- och genomevolution
 • välja, tillämpa och utvärdera bioinformatiska metoder för att studera genetisk variation inom och mellan arter.

Innehåll

Mutationsprocessen, evolution av mutationshastighet, evolution av DNA-sekvenser, molekylära klockan, selektion och drift på molekylär nivå, nukleotidsammansättning, polymorfism och SNPs. Grundläggande mekanismer som genererar variation i genom. Mönster som dessa ger upphov till i genomet; rekombination, duplikation, horisontell genöverföring, mutationsskevhet. Modeller för sekvens- och genomevolution. Bioinformatiska metoder för att detektera evolutionära processer, t.ex. selektion, utifrån sekvensdata.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, datorlaborationer och projekt.

Examination

Skriftligt prov (2 hp), datorlaborationer (2 hp), skriftlig redovisning av projekt (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.