Kursplan för Immunteknik

Immunotechnology

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB463
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Tillämpad bioteknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-03-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Alt. 1) 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Cellbiologi och Bioteknisk metodik.
  Alt. 2) 120 hp. Genomgången Trender i molekylärbiologi och bioteknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för immunförsvarets uppbyggnad och funktion på molekylär och cellulär nivå
 • redogöra för polyklonala, monoklona och humaniserade antikroppar och framställning av dessa
 • beskriva immunisering/vaccination, immunologiska sjukdomstillstånd och immunterapi
 • planera, utföra och redovisa erhållna resultat av immunologisk serumanalys med hjälp av enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA)
 • diskutera immunologiska tekniker och deras applikationer inom bioteknisk industri.

Innehåll

Det medfödda och adaptiva immunförsvaret och dess komponenter. Celler och molekyler som deltar i dessa system och deras roller vid oskadliggörandet av infekterande agens. Aktivering av försvarssystemen. De genetiska mekanismer som styr bildandet av de specifika receptorerna mot främmande ämnen i form av antikroppar och T cellsreceptorer.

Antikroppars användning i biotekniska applikationer såsom ELISA, ELISpot, immunohistokemi, western blot, flödescytometri, cellisolering med MACS, multiplex bead array, proximity ligation assay. Tekniker för framställning av antikroppar och isolering/rening med protein A samt immunologiska test baserade på cellulära reaktioner (MLR). Immunologiska sjukdomar som allergi, autoimmunitet och immunbrister samt de tekniker som används för diagnos och behandling av dessa sjukdomar samt cancer.

Praktisk laboration som behandlar framställning och test av polyklonala antikroppar. Teoretiska övningar som behandlar olika immunologiska tekniker, t.ex. framställning av humaniserade antikroppar, ELISA-analyser, användning av Biacore för bestämning av bindningsstyrkor i antikropps-antigen interaktioner, användning av strukturdata för att modulera immunologiska molekyler i kliniskt syfte. Teoretiskt projekt med fördjupning inom en immunologisk teknik. Studiebesök på företag som använder immunologiska tekniker.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, övningar, studiebesök, seminarier och projekt.

Examination

Skriftligt prov (5 hp). Laborationer (3 hp), teoretiska övningar (1 hp) och muntlig redovisning av projekt (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.