Kursplan för Introduktion till statistik för livsvetenskaper

Introduction to Statistics for Life Sciences

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB465
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2022-03-03
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive: Alt. 1) 15 hp matematik eller statistik samt 45 hp biologi varav 30 hp i molekylärbiologi, cellbiologi, evolution eller genetik; Alt. 2) 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap varav minst 5 hp databaskunskap; Alt. 3) 90 hp biologi och/eller kemi (varav 10 hp biokemi och 10 hp molekylärbiologi) samt 15 hp matematik och/eller statistik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och utföra uppgifter som kräver kännedom om nyckelbegrepp inom statistik
 • beskriva, använda och tolka de grundläggande statistiska metoder och analyser som ingår i kursen
 • tillämpa grundläggande försöksplaneringsteknik
 • använda skriptspråket R för grundläggande datahantering och statistisk analys
 • tillämpa statistiska metoder på givna frågeställningar inom livsvetenskaperna.

Innehåll

Introduktion till R-användande för databehandling och statistisk analys.

Grunderna i statistik (datafördelningar, väntevärde, varians, standardavvikelse, standardfel, hypotesprövning, typ-I och typ-II fel).

Univariata analyser (t-test, anova, korrelation och regression).

Grundläggande försöksplanering.

Introduktion till ordination (Principalkomponentanalys) och klassificering.

Introduktion till multivariat hypotestestning (Kanonisk korrelation och MANOVA).

Introduktion till resampling- och Bayesiansk statistik.

Specifika tillämpningar: GWAS, analys av genuttryck, korrigering för multipla test.

Undervisning

Föreläsningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftliga redovisningar av datorlaborationer (2 hp), skriftligt prov (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • McKillup, Steve Statistics explained : an introductory guide for life scientists

  2nd ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendium och gratis web-baserade resurser till R-användare