Kursplan för Tillämpad bioinformatik

Applied Bioinformatics

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB513
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Bioinformatik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp samt Genombioinformatik, och Genombiologi eller Molekylär evolution och fylogenianalys.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen fokuserar på att tillämpa förvärvade kunskaper i bioinformatik på biologiska problem.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur och innehåll i bioinformatiska databaser
 • definiera ett biologiskt problem från pågående forskning i bioinformatiska termer samt planera och genomföra ett projekt för att lösa problemet
 • tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i bioinformatik samt söka upp, utvärdera, tillämpa och vid behov vidareutveckla existerande bioinformatiska verktyg
 • kommunicera projektets fortskridande inom studentgruppen såväl med personer utan bioinformatisk specialkompetens
 • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat och presentera dessa i skriftlig och muntlig form

Innehåll

Studierna genomförs i form av mindre projektarbeten inom aktuella problemområden. Dessa kan vara t.ex. molekylära evolutionsmodeller, sekvensinpassning, genprediktion och genomannotering, fylogenianalys, expressionsanalyser och metaboliska reaktionsvägar eller proteinstrukturer och RNA-strukturer. Kursen innehåller också seminarier där projektens fortskridande diskuteras samt litteraturseminarier.

Undervisning

Projektarbete och seminarier.

Examination

Seminarier 2 hp och projekt 8 hp. Aktivt deltagande i forsknings-, projekt- och litteraturseminarier. Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.