Kursplan för Populationsgenetisk analys

Population Genetic Analysis

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB514
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Biologi A1F, Bioinformatik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp samt Molekylär evolution eller Evolutionära processer eller Genetisk och molekylär växtbiologi
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om teori och analysmetoder inom populationsgenetiken.
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • lösa biologiska problem med hjälp av populationsgenetiska principer.
 • förklara principerna för populationsgenetiken.
 • identifiera relevanta populationsgenetiska problemställningar och formulera strategier för att lösa problemen.
 • utnyttja tidigare kvantitativa kunskaper (matematik, statistik, programmering) för att lösa genetiska problem.

Innehåll

Kursen börjar med en introduktion där baskunskaper repeteras (nedärvning och mendelsk genetik), därefter följer kursens två huvudblock:

 • Populationsgenetikens principer: allelfrekvenser, allelefrekvensspektrum, kopplingsojämvikt, genetisk diversitet och mått på diversitet, Wright-Fisher-modellen, koalescensteori, inavel, populationsstruktur och selektion.
 • Populationsgenetisk analys: koalescensteori och simuleringar, skattning av parametrar (mutationstakt, rekombinationstakt) och neutralitetstest. Exempel på komplexa modeller.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov 4 hp; redovisade analysuppgifter 1 hp..

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Nielsen, Rasmus; Slatkin, Montgomery. An introduction to population genetics : theory and applications

  Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, c2013

  Se bibliotekets söktjänst