Kursplan för Populationsgenetisk analys

Population Genetic Analysis

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB514
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Biologi A1F, Bioinformatik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp samt Molekylär evolution eller Evolutionära processer eller Genetisk och molekylär växtbiologi
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om teori och analysmetoder inom populationsgenetiken.
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • lösa biologiska problem med hjälp av populationsgenetiska principer.
 • förklara principerna för populationsgenetiken.
 • identifiera relevanta populationsgenetiska problemställningar och formulera strategier för att lösa problemen.
 • utnyttja tidigare kvantitativa kunskaper (matematik, statistik, programmering) för att lösa genetiska problem.

Innehåll

Kursen börjar med en introduktion där baskunskaper repeteras (nedärvning och mendelsk genetik), därefter följer kursens två huvudblock:

 • Populationsgenetikens principer: allelfrekvenser, allelefrekvensspektrum, kopplingsojämvikt, genetisk diversitet och mått på diversitet, Wright-Fisher-modellen, koalescensteori, inavel, populationsstruktur och selektion.
 • Populationsgenetisk analys: koalescensteori och simuleringar, skattning av parametrar (mutationstakt, rekombinationstakt) och neutralitetstest. Exempel på komplexa modeller.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, räkneövningar och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov 4 hp; redovisade analysuppgifter 1 hp..

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Nielsen, Rasmus; Slatkin, Montgomery. An introduction to population genetics : theory and applications

  Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, c2013

  Se bibliotekets söktjänst