Kursplan för Examensarbete E i bioinformatik

Degree Project E in Bioinformatics

Kursplan

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB745
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-11-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-09-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp samt därutöver kurser i bioinformatik om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga fördjupningskurser (examensarbeten inom vissa områden av bioinformatik kräver koppling till en särskild fördjupningskurs). För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av bioinformatik

 • söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur

 • på ett kreativt sätt avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer allt inom givna tidsramar

 • redovisa sina resultat på ett korrekt språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form

 • ge konstruktiv kritik till andras texter inom huvudområdet

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten


 • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt

 • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet

 • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs

 • kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters arbeten


Delkurs 1: Mellanredovisning 20 hp
Delkurs 2: Slutredovisning 25 hp

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Examination

Delkurs 1 examineras vid en muntlig och/eller skriftlig rapport, delkurs 2 genom muntlig och skriftlig slutredovisning. För godkänt betyg fordras godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde alternativt ha deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.