Kursplan för Forskningspraktik

Research Training

Kursplan

 • 20 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB775
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-11-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-20
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Självständigt arbete i molekylär bioteknik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Noggrant och systematiskt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt
 • Självständigt söka, värdera och sammanställa relevant teoretisk information som krävs i praktikarbetet
 • På engelska korrekt sammanfatta och formulera egna slutsatser av det genomförda projektet i en skriftlig rapport
 • Hantera text och presentera data (tabeller och figurer) samt referenser enligt givna instruktioner
 • Reflektera över det egna lärandet och behovet av ytterligare kunskapsinhämtning

Innehåll

Studenten väljer i samråd med kursens koordinator en handledare och en plats för sin praktik. Handledaren informerar studenten om forsknings- och utvecklingsprojektens mål och metoder vid institutionen/myndigheten/företaget. Studenten får möjligheter att under handledning praktiskt få delta i arbetet vid arbetsplatsen.

Studenten deltar i interna föreläsnings- och seminarieserier och möten där ämnen relevanta för praktiken diskuteras. Studenten ansvarar själv för att den teoretiska bakgrunden till praktiken erhålls. Lämplig litteratur för teoriuppgiften väljs av handledare i samråd med studenten.

Undervisning

Individuell handledning på praktikplatsen och av koordinator på kursansvarig institution.

Examination

Det praktiska arbetet redovisas muntligt vid platsen där arbetet utförts. Det praktiska arbetet skall även redovisas i skriftlig form enligt anvisningar. För godkänt betyg på kursen fodras godkänd examination på teoriuppgiften och skriftlig sammanställning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1MB773 eller 1MB774.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2023

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.