Kursplan för Bibliografiskt projekt i bioinformatik

Literature Project in Bioinformatics

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB783
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-05-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-04-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen och 1MB438 Introduktion till Bioinformatik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Visa fördjupade teoretiska kunskaper inom ett individuellt valt område inom bioinformatik
 • Söka, värdera och sammanställa relevant litteratur inom eget valt forsknings- eller utvecklingsområde
 • Kritiskt värdera olika metoder och teorier i relation till valt ämne, problem och källa
 • Formulera egna slutsatser baserat på en syntes av erhållna data
 • På god engelska enligt instruktioner sammanställa den valda, relevanta litteraturen i en rapport med referenser
 • Presentera data i form av tabeller och figurer
 • Beskriva skillnader mellan referat, citat och plagiat

Innehåll

Litteratursökningar på bibliotek och i databaser på Internet. Intervjuer av forskare och lärare. Framställning av skriftlig rapport.

Undervisning

Självständigt arbete under handledning av kursansvarig lärare.

Examination

Skriftlig rapport utformad enligt anvisningar. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.