Kursplan för Bibliografiskt projekt

Literature Project

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB785
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  60 hp godkända kurser inom Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa på fördjupade teoretiska kunskaper inom ett individuellt valt område inom molekylär bioteknik eller bioinformatik
 • söka, värdera och sammanställa relevant litteratur inom eget valt forsknings- eller utvecklingsområde
 • kritiskt värdera olika metoder och teorier i relation till valt ämne, problem och källa
 • med korrekt språk enligt instruktioner sammanställa den valda, relevanta litteraturen i en rapport med referenser
 • presentera data i form av tabeller och figurer
 • beskriva skillnader mellan referat, citat och plagiat

Innehåll

Litteratursökningar på bibliotek och i databaser på Internet. Intervjuer av forskare och lärare. Framställning av skriftlig rapport.

Undervisning

Självständigt arbete under handledning av kursansvarig lärare.

Examination

Skriftlig rapport utformad enligt anvisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.