Kursplan för Projektarbete i bioinformatik

Project Work in Bioinformatics

 • 20 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB822
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-05-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-04-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen och 1MB438 Introduktion till bioinformatik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • I omfattning och tid avgränsa och planera en problemställning i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt
 • Självständigt söka, värdera och sammanställa relevant information som krävs i projektet
 • Undersöka, tolka och värdera resultat från det genomförda projektarbetet
 • Hantera text och presentera data (tabeller och figurer) samt referenser enligt givna instruktioner
 • På god engelska korrekt sammanfatta och dra slutsatser av det genomförda projektet i skriftlig och muntlig form
 • Reflektera över det egna lärandet och behovet av ytterligare kunskapsinhämtning

Innehåll

Kursen är ett individuellt valt projektarbete inom ett tekniskt forsknings- eller utvecklingsområde i vilket kunskaper från tidigare studier inom Bioinformatik tillämpas och fördjupas. Projektarbetets innehåll bestäms i samråd med handledare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Individuell handledning på praktikplatsen och av koordinator på kursansvarig institution.

Examination

Projektarbetet skall redovisas muntligt och skriftligt enligt anvisningar. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.