Kursplan för Avancerad interaktionsdesign

Advanced Interaction Design

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD001
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Människa-datorinteraktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-04
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp varav 60 hp i ett datarelaterat ämne inklusive människa-datorinteraktion eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och använda övergripande designteori och viktiga begrepp såsom (användar)upplevelser, kreativitet och reflektion i förhållande till design,
 • formulera designhypoteser med lämpliga avgränsningar, baserat på användares och organisationers behov,
 • förklara hur användares beteenden och motivation att genomföra uppgifter kan påverkas genom design,
 • genomföra effektiva formativa utvärderingar för att öka förståelsen för ett designproblem,
 • skapa innovativa designlösningar med hänsyn till såväl tekniska som mänskliga egenskaper och begränsningar samt konstruera digitala prototyper av dessa,
 • diskutera och beakta etiska aspekter av att påverka människors beteenden, valmöjligheter och preferenser genom design.

Innehåll

Kursen handlar om att utforma och konstruera interaktiva system med utgångspunkt i användare och deras behov. Kursen ska ge fördjupad kunskap i interaktionsdesign och dess praktiska tillämpning genom:

- analys av användares behov och förmåga,

- designhistoria och konsekvenser av teknikutveckling,

- metoder och processer som stödjer kreativitet i problemlösning,

- design av interaktion och återkoppling med fokus på digitala plattformar,

- prototypning i olika former, material och med olika verklighetstrogenhet,

- designdokumentation,

- formativa utvärderingar,

- designfilosofi och designetik,

- aktivt designarbete i grupp.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, workshops och projektarbete i grupp

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning (presentation och dokumentation) av inlämningsuppgifter och projektarbete. Aktivt deltagande i teoriseminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.