Kursplan för Gränssnittsprogrammering I

User Interface Programming I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Människa-datorinteraktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap inklusive en fortsättningskurs i objektorienterad programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda befintliga komponenter från ett gränssnittsbibliotek för att bygga upp ett interaktivt användargränssnitt;
 • producera gränssnitt som har stöd för flera språk, genom att separera språkligt innehåll från programkod;
 • separera ett gränssnitts beteende från dess utseende;
 • producera responsiva gränssnitt;
 • strukturera programkod på ett sätt så att de olika delarna är i hög utsträckning oberoende av varandra;
 • skapa lösningar där den visuella presentationen är oberoende av den underliggande datamängdens struktur;
 • presentera och argumentera för sitt arbete;
 • implementera ett interaktivt gränssnitt.

Innehåll

Denna kurs handlar om hur man implementerar grafiska användargränssnitt. Kursen tar i detalj upp några olika strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt. Fokus ligger på utvecklingen av gränssnitten - det är alltså ej en kurs i grafisk design. Verktyg för att skapa gränssnitt hör även hit.

Olika sätt att konstruera gränssnitt gås igenom, via praktiska övningar. Några nyckelbegrepp: modell-vy, trådade gränssnitt, avbrottsstyrning, klient-server, språkoberoende applikationer, designmönster, kortkommandon, actions, renderers.

Undervisning

Kursen är praktiskt inriktad vilket medför att stor del av kunskapen inhämtas via enskild och gruppvis programmering.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av programmeringsuppgifter. Muntlig redovisning av och diskussion kring projektuppgift. Skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD031 Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv eller 1MD034 Systemdesign med ett användarperspektiv

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.