Kursplan för Systemdesign med ett användarperspektiv

System Design with a User Perspective

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F, Människa-datorinteraktion G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-08-23
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  60 hp. Genomgången Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och använda centrala begrepp inom människa-datorinteraktion, speciellt inom interaktionsdesign och gränssnittsutformning,
 • använda vetenskaplig litteratur för att fördjupa och vidga förståelsen för design av användargränssnitt,
 • designa och konstruera ett användargränssnitt - med fokus på användbarhet - utifrån relevanta intressenters behov,
 • beakta etiska, samhälleliga och kulturella värden i tekniskt utvecklingsarbete,
 • utvärdera ett systems användbarhet, d.v.s. i vilken utsträckning detta kan användas av specificerade användare för att uppnå specificerade mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett specificerat sammanhang,
 • genomföra ett agilt utvecklingsprojekt.

Innehåll

Implementering och utvärdering av responsiva, grafiska användargränssnitt mot datorsystem. Analys av intressenters behov, inklusive användare, organisationer och samhälle. Strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt till nya eller existerande system.

Nyckelbegrepp: design, användbarhet, användarcentrering, utvärderingsmetoder, modell-vy-kontroll, klient-server, språkoberoende applikationer, designmönster, kortkommandon, GUI, API.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete i grupp och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen, muntlig redovisning av projekt samt inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD016 Människa­-datorinteraktion, 1MD002 Gränssnittsprogrammering I eller 1MD031 Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Arvola, Mattias Interaktionsdesign och UX : om att skapa en god användarupplevelse

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med kursansvarig lärare tillkommer.