Kursplan för Examensarbete E i bildanalys och maskininlärning

Degree Project E in Image Analysis and Machine Learning

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD038
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bildanalys och maskininlärning A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-03-04
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-06
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  Kandidatexamen, samt därutöver kurser i bildanalys och maskininlärning om minst 45 hp på avancerad nivå genomgångna, inklusive  Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning (15 hp) och ytterligare 7.5 hp inom en av de möjliga fördjupningarna i bildanalys. Följande kurser avklarade: Introduktion till bildanalys eller Datoriserad bildanalys I, Statistisk maskininlärning, Djup maskininlärning för bildanalys, Data, etik och rätt. 7.5 hp inom en av de möjliga fördjupningarna i bildanalys och maskininlärning avklarade.

  Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av huvudområdet bildanalys och maskininlärning;
 • på ett kritisk sätt avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, identifier delproblem, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer allt inom givna tidsramar;
 • visa sådan färdighet som fordras för att arbeta självständigt i kvalificerad verksamhet, nyttjande kompetens från ämnesområdena maskininlärning och bildanalys;
 • söka och på ett kritiskt sätt tolka, utvärdera, sammanställa och bruka relevant vetenskaplig litteratur;
 • redovisa sina resultat på ett korrekt och bra språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form;
 • utvärdera en lösning till ett komplext bildanalysproblem, såväl med avseende på tekniska som sociala och etiska aspekter;
 • ge konstruktiv kritik till andras texter inom huvudområdet;
 • identifiera egna behov för ytterligare kunskap inom maskininlärning och bildanalys samt ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Innehåll

Ett självständigt arbete genomförs, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuell eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet. Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom bildanalys och maskininlärning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.