Kursplan för Digitala bildalstrande system

Digital Imaging Systems

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD130
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bildanalys och maskininlärning A1F, Datavetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2020-02-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-10-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2023
 • Behörighet:

  120 hp inklusive genomgången Introduktion till bildanalys eller genomgången Datoriserad bildanalys. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.).

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

 • redogöra för fysik och teknik hos moderna avbildningstekniker;
 • beskriva grundläggande principer för provhantering i relation till olika avbildningssystem;
 • resonera kring och analysera möjligheter och begränsningar gällande upplösning i tid, rum och spektralt för olika avbildningstekniker;
 • redogöra för olika avbildningsteknikers påverkan på det avbildade provet, och resonera om vilka effekter det kan ha på bilden och efterföljande tolkning/analys;
 • bedöma och diskutera lämplighet för kombinationer av olika metoder för bildanalys och maskininlärning med olika bildalstrande metoder.

Innehåll

Kursen presenterar på ett enhetligt sätt en mängd olika avbildingstekniker som har utvecklats under de senaste deccenierna. Möjligheter och begränsningar hos dessa belyses och jämförs. Tekniker som ingår i kursen omfattar olika typer av sensorer, laserskanning, multispektral avbildning, mikroskopi (ljus, fluorescens, elektron), samt medicinska bildgivande system (MR, CT, PET, SPECT, US).

Undervisning

Föreläsningar av experter inom de olika bildgivande systemen.

Examination

Skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.