Kursplan för Social robotik och människa-robotinteraktion

Social Robotics and Human-Robot Interaction

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD300
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Bildanalys och maskininlärning A1N, Människa-datorinteraktion A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2020
 • Behörighet:

  120 hp varav 60 hp i ett datarelaterat ämne inklusive människa-datorinteraktion eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för principer för och teorier bakom människa-robotinteraktion.
 • genomföra behovsanalyser för användare och designa människa-robotinteraktion i verkliga scenarier.
 • designa och utveckla sociala förmågor för robotar som interagerar med människor, med en fysisk robotplatform.
 • med kvantitativa och kvalitativa angreppssätt utvärdera och analysera data från människa-robotinteraktion.
 • utvärdera den inverkan som sociala robotar kan ha på etiska värden, såsom integritet, privatliv och självständighet, som är viktiga för användare och samhället i stort.

Innehåll

Teorier, metoder och paradigmer för människa-robotinteraktion. Interaktionstekniker och interaktions design för människa-robotinteraktion. Programmera robotbeteenden för människa-robotinteraktion. Analys av användares behov samt att skapa prototyper för sociala robotar. Utvärdering av människa-robotinteraktion. Tillämpningar av människa-robotinteraktion. Robotar och etik.

Undervisning

Föreläsningar och uppgifter.

Examination

Skriftliga uppgifter (2,5 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektarbete (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.