Kursplan för Meteorologi och klimatologi

Introduction to Meteorology and Climatology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME052
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-02-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2021
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

 • beskriva atmosfärens uppbyggnad och hur meteorologiska variabler (temperatur, lufttryck, luftfuktighet) varierar i tid och rum
 • beskriva atmosfärens storskaliga cirkulation, frontsystem samt rörelsesystem på lokal skala
 • beskriva jordens klimat och vad som påverkar det
 • redogöra för hur meteorologiska observationer genomförs och används i prognosarbete

Innehåll

Strålnings-, temperatur- och strömningsförhållanden i atmosfären. Kondensation och nederbörd. Luftmassor och fronter. Cykloner och anticykloner. Tropisk meteorologi. Meteorologiska standardinstrumentens funktion och användning samt mätningars noggrannhet. Molnklassificering. Klimatologi.

Undervisning

Undervisningen bedrivs helt nätbaserad sker i form av föreläsningar och hemuppgifter.

Examination

. Hemuppgifter ,5,5 hp och skriftligt prov, 2 hp.


Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bogren, Jörgen; Gustavsson, Torbjörn; Loman, Göran Klimat och väder

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bernes, Claes . En varmare värld : Växthuseffekten och klimatets förändringar - Tredje upplagan

  Stockholm: 2017

  Se bibliotekets söktjänst