Kursplan för Numerisk modellering av atmosfären

Numerical Modelling of the Atmosphere

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME406
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur atmosfärens rörelsesystem kan simuleras med hjälp av datormodeller
 • redovisa hur rörelseekvationerna  kan approximeras med olika numeriska metoder
 • analysera och beskriva approximationer av atmosfärens fysik som görs i modeller
 • simulera atmosfäriska fenomen och kritiskt analysera utfallet 

Innehåll

Numeriska approximationer av olika termer i rörelseekvationen. Finita differenser, , kartprojektioner, olika koordinatsystem, initial- och randvillkor i modeller. Olika numeriska modeller (, LES, prognosmodeller på mesoskala, regionala och globala klimatmodeller) och vad som karaktäriserar dem. Parametrisering av olika processer.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, seminarier, hemuppgifter, projektarbete

Examination

Skriftlig examination (4 hp), hemuppgifter och övningar (2 hp), projektarbete (4 hp) .

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Warner, Thomas T. Numerical weather and climate prediction

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk