Kursplan för Numerisk modellering av atmosfären

Numerical Modelling of the Atmosphere

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME406
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N, Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* beskriva hur atmosfärens rörelsesystem kan simuleras med hjälp av datormodeller
* redogöra för olika typer av modeller som används för att simulera vädret/atmosfären på olika skalor
* förklara inverkan av approximationer av atmosfärens fysik som görs i de olika modellerna
* approximera rörelseekvationerna med olika numeriska metoder
* beskriva olika numeriska metoder som används i numeriska atmosfärsmodeller
* beskriva metoder att värdera resultatet från en numerisk vädermodell

Innehåll

Numeriska approximationer av olika termer i rörelseekvationen. Finita differenser, spektrala metoder. Olika numeriska modeller (RANS modeller, LES, DNS m.fl.) och vad som karaktäriserar dem. Olika gridstrukturer. Parametrisering av olika processer.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, hemuppgifter, projektarbete

Examination

Skriftlig examination (6 hp), hemuppgift (1 hp), projekt arbete (3 hp) . För godkänd kurs ska även datorövningarna vara godkända. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Warner, Thomas T. Numerical weather and climate prediction

  Cambridge: Cambridge University Press, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk