Kursplan för Fjärranalys med meteorologiska tillämpningar

Remote Sensing with Meteorological Applications

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME410
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Geovetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik (1TV015), 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Den studerande skall genom kursen förvärva grundläggande kunskaper i fjärranalyssystem och metoder som kan användas för mätningar i atmosfären och på jordytan.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika typer av fjärranalyssystem.
 • använda fjärranalysdata för studier av atmosfäriska processer
 • redogöra för hur fjärranalysdata kan användas i klimatologiska studier
 • redogöra för strålningsprocesser i atmosfären
 • redogöra för grunderna i geografiska informationssystem (GIS)

Innehåll

Grundläggande principer för fjärranalys, digital bildbehandling och rastermodeller. Grundläggande GIS: koordinatsystem och projektioner, rumsliga datamodeller och deras uppbyggnad samt geografisk databasteknik. Satellitbanparametrar, sensorer och plattformar. Metoder för åtkomst av satellitdata. Fjärranalys med radar, satellit, sodar, lidar blixtlokaliseringssystem, molnhöjdsmätare och motsvarande. Strålningsprocesser i atmosfären.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, projektarbete och seminarier. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med
återkoppling och självvärdering.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut ( 4 hp). För godkännande krävs även godkänt projektarbete (3 hp), godkända datorövningar (2 hp) och aktivt deltagande i seminarierna (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Fundamentals of remote sensing. A Canada Centre for Remote Sensing Remote Sensing Tutorial An introduction to remote sensing in meteorology. Karl-Göran Karlsson.