Kursplan för Examensarbete C i meteorologi

Degree Project C in Meteorology

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME420
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-08-30
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 28, 2020
 • Behörighet: 60 hp fysik varav 5 hp termodynamik och 10 hp kvantfysik samt 10 hp inom meteorologi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

Inom kursen genomför studenten ett självständigt projektarbete i fysik: meteorologi. I detta arbete används och tränas de färdigheter och förmågor som skall uppnås enligt målen för en kandidatexamen. Inom projektet tillämpar studenten sina inhämtade kunskaper och erfarenheter i fysik på en specifik problemställning. Projektet är vanligtvis av forsknings- eller utvecklingskaraktär.

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Individuell handledning, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Kursen avslutas med ett redovisningsseminarium. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Kursen examineras utifrån det genomförda arbetet samt de skriftliga och muntliga redovisningarna av detta.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

För inrapportering av kursbetyg krävs även att examensarbetet är tryckt samt inlagt i databasen Diva.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.