Kursplan för Observera, analysera och presentera väder

Observe, Analyse and Present Weather

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1ME423
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1F, Geovetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik (1TV015), 15 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • använda MATLAB för att analysera klimatdata från återanalysprodukter och klimatmodeller
 • presentera analyser av meteorlogiska observationer, väderprognoser och klimatdata för olika målgrupper
 • utföra manuella meteorologiska observationer
 • redogöra för det meteorologiska observationsnätet och dess roll i prognosarbetet

Innehåll

Meteorologiska observationer
Molnklassificering
Hantering av NetCDF format
Klimatmodelldata
Återanalysdata (ERA-Interim, NCEP/NCAR)
Statistik och grafisk behandling av meteorologisk information i MATLAB
Klimatstudier med hjälp av av återanalysdata och klimatmodelldata
Muntlig och skriftlig framställning

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier, projektarbete

Examination

Skriftlig projektrapport ( 2 hp), muntliga presentationer och seminarier (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Trauth, Martin H. MATLAB® Recipes for Earth Sciences

  Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holmgren, Pär; Nilsson, L-G Svenska himlar

  Stockholm: Medström, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hamblyn, Richard The Cloud Book - How to Understand the Skies

  David & Charles, 2008

  Obligatorisk