Kursplan för Produktionsledning I

Production Management I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MI087
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: 60 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för produktionens mål och strategier och hur dessa påverkar produktions layout och lagerstyrning,
 • redogöra för grundläggande produktionsekonomiska och produktionstekniska begrepp och hur dessa relaterar till varandra,
 • redogöra för produktionsfilosofier och deras inverkan i verksamhetsstrategier för effektivisering av produktionssystem,
 • beskriva grundläggande produktionstekniska metoder,
 • tillämpa grundläggande flödessimulering för analys av produktionsekonomiska begrepp och för produktionsutveckling,
 • analysera och värdera produktionsprocesser.

Innehåll

Produktionsledning I ger studenten en helhetsbild kring effektiv produktion och omfattar en grundläggande introduktion till produktionsstrategi, -ekonomi, -styrning och -utveckling. Lean och Theory of Constrain (TOC) som verksamhetsstrategier introduceras och analyseras. Studenterna får tillämpa nyvunna kunskaper genom ett "fiktiv" case som inbegriper 1) mål och strategier 2) nulägesanalys och 3) förbättringsarbete av ett produktionssystem. Kursen innehåller studiebesök och en laboration för virtuell simulering av produktionssystem.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, seminarier, laboration, inlämningsuppgifter och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarium samt laboration och studiebesök (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Olhager, Jan Produktionsekonomi : principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Goldratt, Eliyahu M.; Cox, Jeff Målet : en process av ständig förbättring : en roman

  Rev. utg.: Stockholm: Svensk byggtjänst, 1993

  Se bibliotekets söktjänst