Kursplan för Hållfasthetslära med FEM

Solid Mechanics with Finite Element Methods

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MI170
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: 30 hp, inklusive grundkurs i hållfasthetslära.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beräkna huvudspänningar, huvudtöjningar samt huvudriktningar vid ett tre-dimensionellt spänningstillstånd
 • använda effektivspänning enligt von Mises och enligt Tresca för dimensionering mot plasticitet och brott,
 • identifiera, angripa och lösa hållfasthetstekniska problem från skilda delar av hållfasthetsläran med stöd av FEM-beräkningsprogram,
 • bedöma rimligheten av resultat simulerat med FEM-beräkningsprogram.

Innehåll

Två- och tredimensionella spännings- och deformationstillstånd: Hookes generaliserade lag: elastisk energi. Hållfasthets- och dimensioneringskriterier. FEM-beräkningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och FEM-laborationer.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lundh, Hans Grundläggande hållfasthetslära

  [3., omarb. utg.]: Stockholm: Institutionen för hållfasthetslära, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Per-Lennart; Lundell, Ragnar Exempelsamling i hållfasthetslära

  [5. uppl.]: Stockholm: Hållfasthetslära, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk