Kursplan för Statistik för ingenjörer

Statistics for Engineers

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Funktionslära för ingenjörer eller Envariabelanalys genomgången. Algebra och vektorgeometri genomgången.

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ange ett flertal metoder och tekniker för visualisering av datamaterial;
 • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter;
 • redogöra för begreppet slumpvariabel och kunna använda några vanliga sannolikhetsfördelningar;
 • tolka centrala gränsvärdessatsen;
 • använda punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
 • tillämpa enkel regressionsmetodik för anpassning av mätdata;
 • redogöra för några typiska ingenjörstillämpningar av sannolikhet och statistik, exempelvis tillförlitlighet och kvalitetsteknik.

Innehåll

Beskrivande statistik: läges- och spridningsmått, frekvenstabeller och stolpdiagram, histogram, andra diagram och visuella verktyg. Inledande kombinatorik och sannolikhetsteori. Sannolikhetsfördelningar: binomial, Poisson, normal, exponential. Centrala gränsvärdessatsen. Punktskattning, intervallskattning. Regressionsmetoden. Ingenjörstillämpningar, valda exempel.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, datorövningar och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) kombinerat med diskussionsuppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

För kurstillfällen givna i Uppsala på Svenska

För kurstillfällen givna i Visby på Engelska

 • Montgomery, Douglas C.; Runger, George C. Applied statistics and probability for engineers

  7th ed.. EMEA ed.: Hoboken, NJ: Wiley, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk