Kursplan för Epidemiologi

Epidemiology

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS018
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  120 hp samt Regressions- och variansanalys. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kunna redogöra för de vanligaste typerna av epidemiologiska studier;
 • kunna redogöra för de vanligaste statistiska metoderna på epidemiologiska data;
 • ha förmåga att avgöra vilken statistisk metod som är mest lämplig för ett givet problem;
 • kunna använda statistisk programvara som hjälpmedel vid analys av epidemiologiska studier.

Innehåll

Undersökningsmetoder: Prospektiva-retrospektiva studier, kohortstudier, fall-kontrollstudier, matchning. Statistiska analysmetoder: Loglinjära modeller, Mantel-Haenszelmetoder, Poisson-, Cox-, och logistisk regression.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut och obligatoriska inlämningsuppgifter och datorlaborationer under kursens gång enligt anvisningar som lämnas vid kursstarten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i det med Stockholms universitet gemensamma biostatistikprogrammet

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.