Kursplan för Stationära stokastiska processer

Stationary Stochastic Processes

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS025
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: 120 hp teknik/naturvetenskap inklusive Sannolikhet och statistik.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • genomföra beräkningar med väntevärden och kovarianser i stationära processer;
 • beräkna samband mellan kovariansegenskaper i tidsplanet och spektralegenskaper i frekvensplanet;
 • genomföra beräkningar med linjära filter (AR och MA);
 • genomföra enklare inferens för stationära processer, t.ex. skattning av spektrum, filtrering;
 • föreslå lämpliga stokastiska modeller för processer som uppträder i tekniska tillämpningar och utföra prediktion.

Innehåll

Stationära processer (introduktion, definitioner); spektralframställning; normalprocesser; filtrering (linjära system och filter, korsspektrum); inferens för stationära processer; tillämpningar (filtrering; prediktion). Fördjupade fallstudier där kursinnehållet tillämpas på problemställningar från teknik eller naturvetenskap.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, eventuellt laborationer. Gästföreläsning.

Examination

Inlämningsuppgifter (4,5 hp) och datorlaboration (0,5 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.