Kursplan för Statistisk riskanalys

Statistical Risk Analysis

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS027
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik A1F, Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-05-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Tillämpad statistik eller Sannolikhetsteori och Inferensteori.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda Bayesiansk metodik för att uppskatta felintensiteter och risker samt utvärdera resultatet;
 • formulera modeller där Poissonprocessen i rum och tid används vid modellering av sällsynta händelser och därmed relaterade risker;
 • använda grundläggande metodik för statistisk analys av extremvärden;
 • välja lämplig statistik metodik för probabilistisk riskanalys inom tillämpningsområden från teknik-, natur- eller samhällsvetenskapliga discipliner.

Innehåll

Betingade fördelningar, Bayesianska metoder för uppskattning av felintensiteter och risker; Poissonprocessen och Poisson-regression; extremvärdesanalys.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, datorlaborationer. Gästföreläsning. Fördjupade fallstudier där kursinnehållet tillämpas på problemställningar från teknik, naturvetenskap eller samhällsplanering.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp) och inlämningsuppgifter under kursens gång (1 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.