Kursplan för Inferensteori I

Inference Theory I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS035
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Sannolikhetsteori I.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grunderna för statistiska undersökningar och ha kunskap om några metoder för beskrivande statistik;
 • redogöra för grundläggande inferensteoretiska begrepp och definitioner;
 • exemplifiera och tolka viktiga begrepp i konkreta situationer;
 • konstruera skattningar och konfidensintervall, inklusive i samband med linjär regression;
 • översätta problem från relevanta tillämpningsområden till för statistisk behandling lämplig form, välja lämplig modell och lösningsmetod;
 • tolka och värdera erhållna resultat;
 • använda statistisk programvara;

Innehåll

Kritisk granskning av hur statistik redovisas och tolkas. Allmänt om statistiska undersökningar. Grundläggande teori för punkt- och intervallskattningar samt hypotesprövning. Korrelation och regression. Parametriska metoder. Statistisk programvara.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Sannolikhet och statistik (1MS005) eller Inferensteori (1MS002).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Rekommenderad litteratur