Kursplan för Inferensteori I

Inference Theory I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS035
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  15 hp matematik. Sannolikhetsteori I genomgången.

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grunderna för statistiska undersökningar och ha kunskap om några metoder för beskrivande statistik;
 • redogöra för grundläggande inferensteoretiska begrepp och definitioner;
 • exemplifiera och tolka viktiga begrepp i konkreta situationer;
 • översätta problem från relevanta tillämpningsområden till för statistisk behandling lämplig form, välja lämplig modell och lösningsmetod;
 • tolka och värdera erhållna resultat;
 • använda statistisk programvara;
 • använda icke-parametriska statistiska metoder;
 • presentera statistiska resonemang för andra.

Innehåll

Kritisk granskning av hur statistik redovisas och tolkas. Allmänt om statistiska undersökningar. Grundläggande teori för punkt- och intervallskattningar samt hypotesprövning. Parametriska och icke-parametriska statistiska metoder. Statistisk programvara. Statistisk undersökning i projektform.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, räkneövningar och datorlaborationer.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) vid kursen slut, kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnats vid kursens start , samt projektarbete (1 hp). Projektarbetet har muntlig och skriftlig redovisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Sannolikhet och statistik (1MS005) eller Inferensteori (1MS002).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Rekommenderad litteratur

 • Alm, Sven Erick; Britton, Tom Stokastik : Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

  Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wackerly, Dennis D.; Mendenhall, William; Scheaffer, Richard L. Mathematical statistics with applications

  7. ed.: Southbank: Thomson Learning, 2008

  Se bibliotekets söktjänst