Kursplan för Sannolikhetsteori II

Probability Theory II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS036
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Sannolikhetsteori I
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Ge studenten en teoretisk grund inom ämnet sannolikhetsteori för vidare studier i ämnet matematisk statistik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • utföra variabelbytesberäkningar för flerdimensionella fördelningar och redogöra för satsen som dessa beräkningar bygger på;
 • använda och redogöra för begreppet betingning;
 • utföra beräkningar med transformer, såsom momentgenererande funktioner, och redogöra för deras teoretiska egenskaper;
 • redogöra för de viktigaste egenskaperna för flerdimensionella normalfördelningar;
 • redogöra för olika typer av konvergens för stokastiska variabler samt Stora talens lag och Centrala gränsvärdessatsen.

Innehåll

Sannolikhetsteorins grundläggande begrepp, flerdimensionella stokastiska variabler, betingning, transformer, konvergensbegrepp, Stora talens lag och Centrala gränsvärdessatsen.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursstart. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Matematisk statistik (1MS013), 15 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2020