Kursplan för Inferensteori II

Inference Theory II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS037
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  60 hp inklusive 20 hp matematik. Sannolikhetsteori II och Inferensteori I genomgångna.

 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva idén för statistisk modellering;
 • redogöra för principer och grundläggande metoder för statistisk inferens;
 • använda ett antal metoder för parameterskattning;
 • redogöra för metodernas teoretiska egenskaper och praktiska tillämplighet;
 • redogöra för den teoretiska basen för hypotestest;
 • utföra test av hypoteser i ett flertal varianter.

Innehåll

Statistiska modeller, särskilt exponentialfamiljer. Inferensprinciper baserat på likelihood, Fisher-information, tillräcklighet, skattning, optimalitet av skattningsmetoder, Cramér-Raos olikhet, hypotestest, Neyman Pearson test och likformigt starkaste test.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4hp). Inlämningsuppgifter (1hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Matematisk statistik (1MS013), 15 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Liero, Hannelore; Zwanzig, Silvelyn Introduction to the theory of statistical inference

  Boca Raton, FL: CRC Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk