Kursplan för Inferensteori II

Inference Theory II

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS037
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-10-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2021
 • Behörighet: Sannolikhetsteori II och Inferensteori I.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva idén för statistisk modellering;
 • redogöra för principer och grundläggande metoder för statistisk inferens;
 • använda ett antal metoder för parameterskattning;
 • redogöra för metodernas teoretiska egenskaper och praktiska tillämplighet;
 • redogöra för den teoretiska basen för hypotestest;
 • utföra test av hypoteser i ett flertal varianter.

Innehåll

Statistiska modeller, särskilt exponentialfamiljer. Inferensprinciper baserat på likelihood, Fisher-information, tillräcklighet, skattning, optimalitet av skattningsmetoder, Cramér-Raos olikhet, hypotestest, Neyman Pearson test och likformigt starkaste test.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4hp). Inlämningsuppgifter (1hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Matematisk statistik (1MS013), 15 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.