Kursplan för Tillämpad statistik

Applied Statistics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS926
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F, Teknik G1F, System i teknik och samhälle G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Sannolikhet och statistik.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda de vanligast förekommande statistiska testen, förstå deras förutsättningar och begränsningar;
 • formulera och välja lämplig testmetodik utifrån en given situation;
 • använda de vanligaste skattningsmetoderna (t.ex. momentmetoden, eller maximum likelihood-metoden);
 • genomföra skattningar i regressionsmodeller och bedöma rimligheten hos en föreslagen modell;
 • utvärdera resultat från statistisk programvara (t.ex. R).

Innehåll

Statistisk hypotesprövning (tolkning med konfidensintervall, p-värden); skattningsmetodik (ML- och MK-skattningar); icke-parametriska metoder; korrelationsanalys; multipel regression (skattning, prediktion, diagnostik).

Undervisning

Föreläsningar, övningar, datorlaborationer. Gästföreläsning. Fördjupade fallstudier där kursinnehållet tillämpas på problemställningar från teknik, naturvetenskap eller samhällsbyggnad.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp) kombinerat med inlämningsuppgifter under kursens gång (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte medräknas i examen tillsammans med 1MS026 Tillämpad statistik.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 50, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alm, Sven Erick; Britton, Tom Stokastik : Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

  Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kompendium, Grundläggande regressionsanalys. Eva Enquist.

  Matematiska institutionen,

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan