Kursplan för Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering

The Global Economy: Environment, Development and Globalisation

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV005
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Universitetsstudier 60 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera olika sätt att mäta utveckling, fattigdom och välfärd;
 • förhålla sig till historiska och idéhistoriska perspektiv på ekonomiskt tänkande och ekonomisk utveckling;
 • kritiskt analysera företags roller och samhällsansvar ur ett globalt perspektiv;
 • reflexivt belysa och diskutera globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på hållbarhetsproblematiken;
 • analysera det globala ekonomiska systemet och dess institutioner, aktörer och trender ur ett ämnesövergripande perspektiv;
 • utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv jämföra och kritiskt analysera olika ekonomiska teoribildningars grundantaganden, förklaringsmodeller och lösningsförslag i relation till dagens hållbarhetsproblematik.

Innehåll

Kursen belyser inledningsvis historiska och idéhistoriska perspektiv på ekonomiskt tänkande, ekonomisk teori samt ekonomisk utveckling. Uppmärksamhet riktas åt att ge studerande grundläggande kunskap i neoklassisk teori, miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Likaså behandlas synsätt på naturen och människan inom ekonomiska teorier och i relation till detta diskuteras problematiken kring att mäta och värdera, relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljö samt konsumtionssamhällets påverkan. Vidare belyses olika dimensioner och samband mellan utveckling och underutveckling och mellan fattigdom och rikedom. Ytterligare ges uppmärksamhet åt globala ekonomiska institutioner, världshandel, företagande, globalisering och samhällsansvar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, paneldiskussioner och filmvisning. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges åt aktivt studentdeltagande, kritiskt ifrågasättande och reflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom PM-skrivande till och aktivt deltagande vid seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Course Reader

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goodwin, Michael; Burr, Dan Economix : how our economy works (and doesn't work) in words and pictures

  New York: Abrams ComicArts, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Patel, Raj The value of nothing : how to reshape market society and redefine democracy

  New York: Picador, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stiglitz, Joseph E Making globalization work

  1st ed.: New York: W.W. Norton, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Take Back the Economy : An Ethical Guide for Transforming Our Communities

  Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013

  Det finns även en tryckt version.

  Se bibliotekets söktjänst