Kursplan för Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring

Actors and Strategies for Change: Towards Global Sustainabilities

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • från ett ämnesövergripande perspektiv redogöra för dagens hållbarhetsproblematik;
 • beskriva och värdera olika samhällsaktörers strategier, handlingsutrymme och begränsningar i strävan efter ett hållbart samhälle;
 • resonera kring individ-/aktörsperspektiv kontra struktur-/systemperspektiv på samhällsförändring;
 • ingående reflektera kring sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar.

Innehåll

Kursens ger en bred orientering i den komplexa hållbarhetsproblematiken och belyser olika ansatser att sträva efter förändring. I en mångvetenskaplig föreläsningsserie med inbjudna gästföreläsare diskuteras dagens allvarligaste miljö- och utvecklingsproblem, samt olika aktörers strategier och handlingsutrymme för att lösa dessa problem. I seminarieform diskuteras och utarbetas konkreta strategier för samhällsförändring, på strukturell/samhällelig nivå likväl som ur ett individperspektiv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen stimulerar till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019