Kursplan för Hållbar utveckling B

Sustainable Development B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV021
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-02-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Hållbar utveckling A eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Värderingar, världsbilder och visioner 7,5 hp

 • identifiera maktstrukturer och deras relevans för hållbar utveckling;
 • kritiskt granska skilda visioner om en hållbar utveckling;
 • kritiskt förhålla sig till och jämföra olika förklaringar av de grundläggande orsakerna till hållbarhetsproblematiken;
 • i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda slutsatserav centrala teman och ideologier;
 • tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med koppling till någon aspekt av hållbar utveckling;

Förändringsprocesser - strategi och organisation 7,5 hp

 • analysera och kritiskt förhålla sig till etablerade teorier, metoder och allmänna uppfattningar om samhällsförändring
 • Identifiera och applicera vetenskapligt baserade verktyg och metoder för att förstå förändringsprocesser för hållbar utveckling
 • förklara och ge exempel på olika individers/aktörers handlingsutrymme och strategier i relation till strukturella/systemperspektiv på samhällsförändring

Teknik, makt och mänsklighetens framtid 7,5 hp

 • analysera skilda synsätt på teknologins roll i samhället, förhållandet mellan teknologi och hållbar utveckling, samt hur människan som individ påverkar och påverkas av olika teknologier;
 • tillämpa begreppsliga, analytiska och etiska verktyg för att förstå teknologins roll i individuella samt kollektiva meningsskapande processer;
 • kritiskt granska olika teknologier, teknikanvändning och teknikutveckling och dess konsekvenser utifrån ett maktperspektiv;

B-uppsats i hållbar utveckling 7,5 hp

 • kritiskt reflektera och förhålla sig till etablerade metoder och teorier med koppling till hållbar utveckling;
 • planera, genomföra, presentera och kritiskt diskutera ett vetenskapligt arbete inom hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen består av fyra moment om 7,5 hp.

Värderingar, världsbilder och visioner 7,5 hp

Momentet omfattar en bred orientering till hållbarhetsområdet som behandlar och diskuterar värderingar, världsbilder, visioner, vetenskap, tvärvetenskap, makt, normkritik och argumentationsanalys kopplat till hållbar utveckling. Med hjälp av olika analysmetoder sammanfattas och diskuteras ett antal aktuella fallstudier som belyser olika aspekter av arbetet för en hållbar utveckling. Även skilda framtidsvisioner diskuteras löpande under momentet.

Förändringsprocesser - strategi och organisation, 7,5 hp

Momentet fokuserar på förändringsprocesser för hållbar utveckling. Här introduceras olika vetenskapliga teorier, metoder och analysramar för att förstå och analysera hur samhällsförändring kan gå till. Historiska och samtida förändringar diskuteras och analyseras med utgångspunkt i dessa ramverk. Inom ramen för kursen genomförs en fallstudie i grupp där studenterna får fördjupad förståelse för hur förändringsprocesser i skilda kontexter strategiskt kan organiseras.

Teknik, makt och mänsklighetens framtid 7,5 hp

Momentet behandlar historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi. Tonvikt läggs vid synsätt på teknikens betydelse och funktion på samhällelig och individuell nivå samt teknikens möjligheter och begränsningar för att lösa miljö- och utvecklingsproblem. Vidare behandlas nya teknologier och dess samhälleliga konsekvenser. Detta innebär delvis att metoder för riskbedömning och teknikvärdering utvärderas och analyseras samt att ett maktperspektiv på teknikutveckling och användning anläggs.

B-uppsats i hållbar utveckling 7,5 hp

I momentet genomförs ett mång- eller tvärvetenskapligt uppsatsarbete inom hållbar utveckling. Utifrån egen inläsning av relevanta teorier, metoder och bakgrundsmaterial, samt löpande grupphandledning och undervisning, författas en självständig B-uppsats. Uppsatsen presenteras, diskuteras och granskas löpande genom kursen samt vid en avslutande opponering.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops, debatter, grupparbeten samt handledarträffar. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

I de tre första momenten examineras studenten genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett fördjupningsarbete.

I det avslutande momentet examineras studenten genom författande av B-uppsats och avslutande opponering (6 hp), samt genom återkommande samtal i grupp om den egna och andra studenters uppsatser (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

1MV021 Hållbar utveckling B kan inte ingå i samma examen som 1MV062 Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner, 1MV063 Teknik, makt och mänsklighetens framtid

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Värderingar, världsbilder och visioner 7,5 hp

 • Dryzek, John S. The politics of the Earth : environmental discourses

  3. ed.: Oxford: Oxford University Press, cop. 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hochschild, Arlie Russell Strangers in their own land : anger and mourning on the American right

  New York: The New Press, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Digitalt kompendium online VVV

  CEMUS, 2020

  www.cemus.uu.se/vvv

  Online kompendium med 3-4 texter, videos, ljudfiler och/eller annat lärandematerial i veckan som finns tillgängliga via Studium

  Obligatorisk

Förändringsprocesser - strategi och organisation

 • Figueres, Christiana; Rivett-Carnac, Tom The future we choose : surviving the climate crisis

  London: Manilla Press, 2020

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leggewie, Claus; Welzer, Harald Slutet på världen så som vi känner den : klimatet, framtiden och demokratins möjligheter

  Göteborg: Daidalos, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Digitalt artikelkompendium

  CEMUS, 2023

  Online kompendium med 3-4 artiklar eller annat material per vecka. Finns tillgängligt på kursens sida i studium.

  Obligatorisk

Teknik, makt och mänsklighetens framtid 7,5 hp

B-uppsats i hållbar utveckling, 7.5 hp

 • Artikelkompendium

  Kursen har ingen specifik kursbok, dock är det upp till varje student att finna vetenskaplig litteratur att arbeta med i uppsatsarbetet. Kursledningen tillhandahåller grundtexter i ett digitalt artikelkompendium.

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan